Partner in veiligheid!
 Tel. 046-204 5008    Mail: nu@emsborn.nl

Algemene Voorwaarden EMS Born


 Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven EMS BORN:

De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. EMS BORN  hierna ook genoemd: “EMS BORN”.

Opdrachtgever: de wederpartij casu quo de klant van EMS BORN.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening en/of levering van producten en/of goederen door EMS BORN aan de opdrachtgever.

Aanbieding: Een door EMS BORN aangeboden prijs.

Offerte: Een offerte door EMS BORN uitgebracht aan en ten behoeve van een opdrachtgever of klant van EMS BORN.

Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden die door EMS BORN gebruikt worden.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen EMS BORN en een opdrachtgever waarop door EMS BORN deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met EMS BORN, indien bij de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen EMS BORN en de opdrachtgever.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere bepalingen in de voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van toepassing. EMS BORN en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden ten einde een of meer nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige casu quo vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht dient te worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden voor de in het aanbod gestelde termijn van aanvaarding.

3.2 De door EMS BORN gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De in de offertes opgenomen prijzen zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders door EMS BORN is aangegeven.

3.3 EMS BORN is slechts aan een  uitgebrachte offerte gebonden indien de aanvaarding daarvan door de opdrachtgever binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte schriftelijk is bevestigd, tenzij door EMS BORN anders is aangegeven.

3.4 Levertijden in offertes van EMS BORN zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding van de overeenkomst of een recht op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

3.5 De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend en administratiekosten, tenzij van de zijde van EMS BORN uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.6 Indien de opdrachtgever bij de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is EMS BORN niet aan de offerte noch aan dieaanvaarding gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij EMS BORN deze afwijking achteraf uitdrukkelijk en schriftelijk bekrachtigt.

3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht EMS BORN niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.8 Opgestelde aanbiedingen of uitgebrachte offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten van de zijde van de opdrachtgever.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van bedoelde overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. De wijziging zal, na schriftelijke vastlegging en ondertekening, toegevoegd dienen te worden bij de overeenkomst.

4.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoerindaardoor worden beïnvloed. EMS BORN zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4.3 indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal EMS BORN de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

4.4 indien een vast honorarium is overeen gekomen zal EMS BORN daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

4.5 EMS BORN zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan EMS BORN kunnen worden toegerekend.

Artikel 5 Uitvoering

5.1 EMS BORN zal een met de opdrachtgever gesloten overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een door EMS BORN met de opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt uitgevoerd met inachtneming van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft EMS BORN het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EMS BORN aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan EMS BORN worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan EMS BORN zijn of worden verstrekt, heeft EMS BORN het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan EMS BORN de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.5 Indien door EMS BORN of door EMS BORN ingeschakelde derden, in het kader van de uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of op een door de opdrachtgever aangewezen locatie, dan zal de opdrachtgever voor zijn rekening zorgdragen voor de aanwezigheid van de door EMS BORN benodigde en wenselijk geachte faciliteiten.

5.6 De opdrachtgever vrijwaart EMS BORN voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6 Contract duur; uitvoeringstermijn 

6.1 De overeenkomst tussen EMS BORN en de opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever EMS BORN schriftelijk in gebreke te stellen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 7 Opschorting en ontbinding

7.1 EMS BORN is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en/of na het sluiten van de overeenkomst EMS BORN ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; en/of de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of naar mening van EMS Born onvoldoende is.

7.2 Voorts is EMS BORN bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich aan de kant van de opdrachtgever omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van EMS BORN op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien EMS BORN de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.4 EMS BORN behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 Honorarium, Tarief

8.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

8.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van EMS BORN, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij schriftelijk een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

8.3 Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

8.4 Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan een (1) maand, zal EMS BORN de opdrachtgever het door de opdrachtgever aan EMS BORN verschuldigde maandelijks in rekening brengen.

8.5 Meerwerk wordt in rekening gebracht volgens de vaste uurtarieven, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.6 EMS BORN is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en de levering van de goederen of de dienstverlening, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld Ionen en examengelden zijn gestegen

8.7 EMS BORN mag het honorarium verhogen, wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, welke verkeerde inschatting niet toerekenbaar is aan EMS BORN, dat in redelijkheid niet van EMS BORN mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. EMS BORN zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. EMS BORN zal bij deze kennisgeving de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op een door EMS BORN aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Indien door EMS BORN aan de opdrachtgever goederen worden geleverd dient de opdrachtgever – in afwijking van het hierboven gemelde en tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen – met betrekking tot deze goederen vijftig procent (50%) bij de opdrachtverstrekking en vijftig procent (50%) bij de aflevering te worden betaald.

9.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

De opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdracht gever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

9.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever en/of een beslag is gelegd op goederen van de opdrachtnemer, zijn de vorderingen van EMS BORN op de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling direct opeisbaar.

9.4 EMS BORN heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen renten en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

9.5 EMS BORN kan, zonder daardoor jegens de opdrachtgever in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening  aanwijst. EMS Born kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente als mede de kosten door de opdrachtgever worden voldaan.

Artikel 10 Klachten

10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden casu quo met betrekking tot geleverde producten of diensten dienen door de opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan EMS BORN. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat EMS BORN in staat is adequaat te reageren.

10.2 Indien een klacht gegrond is, zal EMS BORN de werkzaamheden alsnog verrichten casu quo de producten en/of diensten alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient tijdig door de opdrachtgever aan EMS BORN schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

10.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden casu quo het leveren niet meer mogelijk of zinvol is, zal EMS BORN slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 van deze voorwaarden.

Artikel 11 Bijzondere voorwaarden training en opleiding

11.1 Indien de met de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden betrekking hebben op trainingen en opleidingen, is het huishoudelijk reglement van EMS BORN van toepassing.

11.2 Bij  aanvang van de training en opleiding kunnen  opdrachtgever en deelnemers het betreffende huishoudelijk reglement raadplegen.

11.3 Bij de verhuur van oefenlocaties, simulatiemiddelen, leslokalen en dergelijke is het huishoudelijk reglement van toepassing.

11.4 Bij de verhuur van een oefenlocatie of middelen  kan EMS BORN de opdrachtgever, vanwege veiligheidsredenen, verplichten om een veiligheidswacht/bediener  van EMS BORN in te zetten. De kosten hiervan zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.

11.5 Bij de verhuur van oefenlocaties, simulatiemiddelen, leslokalen en dergelijke dient de opdrachtgever akkoord te gaan met de veiligheidsinstructies welke voor het gehuurde van toepassing zijn.

11.6 Bij de verhuur van oefenlocaties, simulatiemiddelen, leslokalen en dergelijke is de opdrachtgever verplicht het gehuurde schoon achter te laten. Indien zulks niet geschied is EMS BORN gerechtigd de opdrachtgever de schoonmaakkosten in rekening te brengen.

11.7 Bij de verhuur van oefenlocaties, leslokalen en dergelijke aanvaart EMS BORN geen enkele aansprakelijkheid op het gebied van schade, letsel, vermissing en/of diefstal van eigendommen van de opdrachtgever en/of deelnemer.

Artikel 12 Incassokosten

12.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete van vijftien procent (15%) over het alsdan nog verschuldigde bedrag, een en ander met een minimum van vijftig euro (€.50,00).

12.2 Indien EMS BORN hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

12.3 De eventuele gemaakte gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

12.4 De opdrachtgever is jegens EMS BORN over de door EMS BORN gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

12.4 Indien opdracht gever in verzuim is inzake betaling(en) dan is EMS Born gerechtigd de uitvoering op te schorten indien het verzuim meer dan 30 dagen betreft. Alle uit overeenkomsten voortvloeiende kosten blijven voor rekening van opdrachtgever komen tijdens deze opschorting.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

13.1 Alle door EMS BORN geleverde goederen daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden en dergelijke – blijven eigendom van EMS BORN totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit met EMS BORN gesloten overeenkomsten is nagekomen.

13.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren en/of op welke wijze dan ook te vervreemden.

13.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht EMS BORN daarvan zo snel als redelijkerwijs van de opdrachtgever verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

13.4 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade als mede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan EMS Born.

13.5 Door EMS BORN geleverde goederen, die krachtens het in dit artikel bepaalde onder het 16.6 eigendomsvoorbehoud vallen, mogen – na schriftelijke toestemming van EMS BORN en in afwijking van het hiervoor bepaalde – slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

13.6 Voor het geval dat EMS BORN zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever nu al  onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan EMS BORN of aan door EMS BORN aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van EMS BORN zich bevinden en die goederen mede terug te nemen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

14.1 Indien EMS BORN aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst goederen ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden het geleverde binnen veertien (14) dagen na afloop of bij beëindiging van de overeenkomst  in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

14.2 Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met hiervoor genoemde verplichting, dan heeft EMS BORN het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtgever te verhalen na een periode van 30 dagen.

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten

15.1 Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde behoudt EMS BORN zich de rechten en bevoegdheden voor die EMS BORN toekomen op grond van de Auteurswet en/of de Wet op de Naburige Rechten.

15.2 Alle door EMS BORN verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en dergelijke, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem – zonder voorafgaande toestemming van EMS BORN – worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken, of wettelijke verplichtingen anders voortvloeit.

15.3 EMS BORN heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden verworven of toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 EMS BORN is niet aansprakelijk voor schade, als gevolg van enig verzuim van EMS BORN in de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever of voor enige schade, die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering door of vanwege EMS BORN verrichte werkzaamheden, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van EMS BORN of zijn ondergeschikten.

16.2 Indien EMS BORN jegens de opdrachtgever of jegens voor de opdrachtgever werkzame personen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

16.3 EMS BORN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien EMS BORN bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor EMS BORN kenbaar was of behoorde te zijn.

16.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling  betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. De eventuele redelijke kosten die de opdrachtgever gemaakt heeft om de gebrekkige prestatie van EMS Born te corrigeren, voor zover deze aan EMS Born toe te schrijven zijn.

16.5 de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

16.6 Indien EMS Born  aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal (2x) het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van EMS BORN in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

16.7 In afwijking van het vorenstaande wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes (6) maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes (6) maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

Artikel 17 Vrijwaringen

17.1 De opdrachtgever vrijwaart EMS BORN voor

aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

17.2 Indien de opdrachtgever aan EMS BORN elektronische bestanden en/of bestanden of software etc. stelt garandeert deze, dat die vrij zijn van virussen en defecten. Schade aan de zijde van EMS BORN ontstaan door bovengenoemde ter beschikking gestelde informatiedragers, bestanden of software in welke vorm dan ook. Schade zal verhaald worden op de opdrachtgever.

Artikel 18 Risico-overgang

18.1 Het risico van verlies of beschadiging van de goederen die voorwerp van een overeenkomst zijn, gaat over op de opdrachtgever vanaf het moment waarop deze aan door EMS BORN aan de opdrachtgever juridisch en/of feitelijk koffie/thee/lunch/diner etc. geregeld door EMS BORN tenzij worden geleverd casu quo afgeleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derde zijn gebracht.

18.2 Het overdragen als bedoeld in het voorgaande artikel blijkt uit een ondertekend overdrachtsdocument, door of namens opdrachtgever.

Artikel 19 Overmacht

19.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

19.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop EMS BORN geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor EMS BORN niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van EMS BORN worden daaronder eveneens begrepen.

19.3 EMS BORN heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat EMS BORN zijn verplichtingen had moeten nakomen.

19.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

19.5 Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

19.6 Voor zover EMS BORN ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is EMS BORN gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 Geheimhouding

20.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

20.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, EMS BORN gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en EMS BORN zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is EMS BORN niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de met EMS BORN gesloten overeenkomst, ook niet op grond van enige geleden schade die hierdoor bij de opdrachtgever is ontstaan.

Artikel 21 Geschillen

21.1 De Rechtbank te Roermond is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen EMS BORN en de opdrachtnemer kennis te nemen, tenzij de kantonrechter te Roermond ter zake de bevoegde rechter is.

21.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 22 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen EMS BORN en de opdrachtgever is enkel Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23 Wijziging, uitleg van de algemene voorwaarden

23.1 Ingeval de inhoud en/of de strekking van deze algemene voorwaarden uitleg behoeft is enkel de Nederlandse tekst daarvan bepalend.

23.2 Van toepassing is steeds de laatst  versie van de voorwaarden casu quo de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

23.3 EMS BORN behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


Disclaimer: 

Deze website informeert u zo goed mogelijk, volgens de inzichten die er thans gelden, doch is geen vervanging van een persoonlijk of maat advies. 

U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website zonder  dat dit nader schriftelijk is vastgelegd in een onderhavig document.

Op alle handelingen/leveringen van EMS Born zijn de algemene voorwaarden onverkort van toepassing.                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
Kaart
Opbellen
E-mail