Partner in veiligheid!
 Tel. 046-204 5008    Mail: nu@emsborn.nl

Contact EMS Born

Bezoekadres, Mortel 1B  6121 JT Born

U komt met de auto? Ons Trainings Centrum Veiligheid ligt zeer centraal in Limburg en is binnen 3 minuten gemakkelijk bereikbaar vanaf de A2, afslag Born. Parkeermogelijkheden zijn op ons eigen terrein aanwezig; Adres: EMS Born, Postbus 58, 6120 AB BORN

Telefoon:            +31 (0)46 - 204 5008

Mobiel:               +31 (0)6 - 54 73 52 73


Mail:                  nu@emsborn.nl

Web:                  emsborn.nl


Bank:                 NL07 INGB 0007 0950 56

BTW                 NL001817354B27


KVK                  14091546 

 PRIVACY POLICY

PRIVACY STATEMENT EMS Born


Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van EMS Born en geeft aan hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten. Onze contactgegevens treft u onder aan dit document aan. 


Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. 


Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten, zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van producten, het volgen van opleidingen, het geven van advies, of andere diensten dan vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Ook tijdens de uitvoering van onze diensten kunnen wij u om persoonsgegevens vragen. Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om onze diensten aan u te kunnen leveren en voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. 


Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te informeren over (commerciële) aanbiedingen met betrekking tot onze diensten, zoals bijvoorbeeld aanbiedingen. In verband daarmee kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Uw persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt indien dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming en worden niet versterkt buiten de EU of aan internationale organisaties. 


Als u geen persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken, kunt u geen gebruik maken van onze diensten.


Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor de uitvoering van onze diensten. Zodra de dienstverlening of de overeenkomst eindigt, zullen wij uw persoonsgegevens nog maximaal 12 maanden bewaren in verband met de afwikkeling van onze diensten of de met u gesloten overeenkomst.  


U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens en kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen via onderstaande contactgegevens. 


Als u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan kunt u een melding of klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl


Verder hebt u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens naar bijvoorbeeld een andere diensten aanbieder. Dat betekent dat wij uw persoonsgegevens aan u ter beschikking stellen in een gebruikelijk formaat. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek bij ons indienen via onderstaande contactgegevens. 


Vanzelfsprekend nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. 


Dit privacy statement is van toepassing op de met u gesloten overeenkomst en op de diensten die wij aan u leveren. Wijzigingen in onze dienstverlening of wet- en regelgeving kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Wijzigingen zullen via onze website kenbaar worden gemaakt. Wij adviseren u dan ook onze website, www.emsborn.nl regelmatig te raadplegen. 


EMS Born

Aan de laadhaven 4

6121 EX Buchten

Tel.: 046 204 5008

E-mail: nu@emsborn.nl

© 2018 EMS Born

 

 
 
 
Kaart
Opbellen
E-mail